logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đội ngũ các chuyên gia tư vấn Quản lí nguồn nhân lực, Luật và Thuế của EVSIP cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải pháp về nguồn nhân lực, giúp gia tăng giá trị cho quý khách hàng. Để cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia Việt Nam và nước ngoài với năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu. Đó là các chuyên gia tư vấn về quản lí nguồn nhân lực chuyển đổi cơ cấu, các luật sư am hiểu các quy định pháp luật về lao động, việc làm và các chuyên gia tư vấn thuế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC BAO GỒM

  • Tư vấn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Hoàn thiện bản mô tả công việc
  • Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực
  • Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống KPI
  • Xây dựng hệ thống lương thưởng theo 3P
  • Tư vấn định chuẩn năng lực và triển khai bộ chuẩn năng lực
  • Xây dựng trung tâm khảo thí

QUY TRÌNH TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI EVSIP

ĐỐI TÁC