logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Thuê Ngoài Quy Trình Kinh Doanh

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp(in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như là khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI CỦA EVSIP BAO GỒM