logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Hợp Thức Hóa Lao Động

Dịch vụ hợp thức hóa lao động của EVSIP là hình thức kinh doanh ủy thác việc kí hopwjd đồng lao động và hoạt động quản lý nhân sự cho EVSIP nhưng doanh nghiệp vẫn chũ động trong việc tuyển dụng ứng viên.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG TẠI EVSIP